Bắt đầu với Excel 2019

  • Bài mở đầu: Những thiết lập cơn bản nên đặt trong Excel 2019

    Bài mở đầu: Những thiết lập cơn bản nên đặt trong Excel 2019

    Dù bạn đang giữ ngân sách, xây dựng một bản ghi, hoặc tạo ra một hóa đơn, Microsoft Excel 2019 sẽ làm cho nó trở nên dễ dàng hơn để làm việc với các loại dữ liệu khác nhau. Hãy cùng tinhocsieutoc.com tìm hiểu Microsoft Excel 2019 thông qua Seri các bài viết hướng dẫn về Excel.