Bài 18: Hàm LOGIC (AND, OR, XOR, NOT) trong Excel 2019

Trong Excel hỗ trợ rất nhiều hàm tính toán, nó được phân thành các nhóm hàm nhỏ như: Kàm Logic, hàm toán học, hàm thống kê, hàm ngày tháng, ... Đôi khi bạn không thể bao quát hết tất cả các hàm trong Excel. Bài viết dưới đây tinhocsieutoc.com.vn sẽ chia sẻ tới các bạn một số hàm logic cơ bản trong Excel 2019.

I. Hàm AND

Cú pháp:

cau-truc-ham-and-trong-excel-2019

=AND(logical1, [logical2]…)

Trong đó: Logical1, logical2… là các biểu thức điều kiện.

Kết quả: Trả về giá trị TRUE nến tất cả các điều kiện đều đúng và trả về giá trị FALSE nếu có ít nhất một trong số các điều kiện sai.

Do đó mục đích của hàm AND là xét các điều kiện dạng “VÀ”, tức là phải đồng thời đúng.

Ví dụ: Dựa vào bảng tính sau, tìm người được thưởng, biết tiêu chí xét thưởng là:

Đi làm từ 24 ngày trở lên;

• Không có ngày nào đi muộn

vi-du-ham-and-trong-excel-2019-1

Chúng ta sẽ viết công thức tại ô F3 như sau:

=IF(AND(D3>=24, E3=0),"Có","Không")

mau-vi-du-ham-and-trong-excel-2019-buoc-1

Giải thích:

Đi làm từ 24 ngày trở lên được viết là D3>=24

Không có ngày nào đi muộn được viết là E3=0

Hai nội dung này có mối quan hệ , vì vậy được đặt trong cùng hàm AND

Khi lồng hàm AND trong hàm IF thì:

Nếu cả 2 điều kiện đều đúng sẽ trả về kết quả là “Có” thưởng

Nếu 1 trong 2 điều kiện trả về Sai thì sẽ trả về kết quả là “Không” thưởng

vi-du-ham-and-trong-excel-2019-xet-thuong

II. Hàm OR

Cũng như hàm AND, hàm OR là một hàm cơ bản được sử dụng để so sánh hai giá trị hoặc câu lệnh. Sự khác biệt là hàm OR trả về TRUE nếu ít nhất một nếu các đối số là đúng, và trả về FALSE nếu tất cả các đối số là sai.

Định nghĩa: Trả về kết quả TRUE nếu giá trị thỏa mãn một trong số các điều kiện được đưa ra.

Cú pháp:

cau-truc-ham-or-trong-excel-2019

=OR(logical1, [logical2]…)

Trong đó:

• Logical1: Là một giá trị logic đầu tiên hoặc là điều kiện bắt buộc cho đánh giá.

• Logical2: Là một giá trị logic thứ 2, tùy chọn.

Ví dụ:

ham-or-excel-2019-vi-du-so-1

Giải thích: Hàm OR trả kết quả TRUE nếu điểm môn Văn >= 6.5 hoặc điểm môn Toán >5. Còn lại trả kết quả FALSE.

Để cho dễ hiểu và hiện thị kết quả theo ý chúng ta thường kết hợp hàm OR với IF

ham-or-excel-2019-vi-du-so-2

Nếu OR trả kết quả là TRUE, IF hiển thị “Đạt”. Kết quả FALSE hiển thị “Không đạt”.

Sử Dụng OR Nhiều Điều Kiện

ham-or-excel-2019-vi-du-so-3n

Giải thích: Hàm OR trả kết quả TRUE nếu có ít nhất 1 môn trên 5 điểm, nếu không trả kết quả FALSE. Hàm OR có thể kiểm tra tối đa 255 điều kiện. Trả kết quả FALSE nếu tất cả mọi điều kiện đều sai (hàng 8).

III. Hàm XOR

Mô tả: Hàm XOR được giới thiệu là một hàm OR độc quyền logic. Đối với hai câu lệnh logic đã cho, hàm XOR sẽ trả về TRUE nếu một trong các câu lệnh là TRUE và FALSE nếu cả hai câu lệnh đều đúng. Nếu cả hai câu lệnh đều không đúng, nó cũng trả về FALSE.

Cú pháp:

cau-truc-ham-xor-trong-excel-2019

=XOR(logical1, [logical2]…)

Trong đó:

• Logical1: Một biểu thức, hằng hoặc tham chiếu ước tính thành TRUE hoặc FALSE.

• Logical2: [tùy chọn] Một biểu thức, hằng hoặc tham chiếu ước tính thành TRUE hoặc FALSE.

Lưu ý:

Các đối số phải đánh giá các giá trị lô-gic chẳng hạn như TRUE hoặc FALSE, hoặc trong các mảng hoặc các tham chiếu có chứa các giá trị lô-gic.

Nếu một đối số mảng hoặc tham chiếu có chứa văn bản hoặc các ô trống, những giá trị này được bỏ qua.

Nếu dãy được xác định không chứa giá trị lô-gic nào, XOR trả về giá trị lỗi #VALUE!.

Bạn có thể sử dụng một công thức mảng XOR để xem một giá trị có xảy ra trong một mảng hay không. Để nhập một công thức mảng, hãy nhấn Ctrl+Shift+Enter.

Kết quả của XOR là TRUE khi số lượng nhập vào của TRUE là số lẻ và là FALSE khi số lượng nhập vào của TRUE là số chẵn.

IV. Hàm NOT

Mô tả: Đảo nghịch giá trị của đối số của nó. Sử dụng khi bạn muốn một giá trị không bằng giá trị của nó. Nếu đối số cho giá trị TRUE nó sẽ trả về FALSE, ngược lại đối số cho giá trị FALSE, nó sẽ trả về TRUE.

Cú pháp:

cau-truc-ham-NOT-trong-excel-2019

=NOT(logical)

Trong đó: logical là một giá trị hoặc mệnh đề logic.

Lưu ý:

Hàm NOT trả về giá trị nghịch đảo của một giá trị hoặc mệnh đề logic.

Nếu mệnh đề logic là TRUE, hàm NOT sẽ trả về FALSE.

Nếu mệnh đề logic là FALSE, hàm NOT sẽ trả về TRUE

Ví dụ: Cho bảng dữ liệu:

vi-du-ham-not-excel-2019-1

Xét điểm thi đại học của các em học sinh. Nếu Tổng điểm 3 môn của các em lớn hơn hoặc bằng 15 và không có môn nào bị điểm liệt thì ghi kết quả là đỗ nếu không thì ghi là trượt.

Như đề bài thì cả 3 môn Toán, Lý, Hóa đều phải khác 0 do đó ta lấy nghịch đảo của 0 cho 3 môn này như môn toán ô B3 ta viết =NOT(B3=0)

Do cần 2 dữ kiện là tổng điểm >=15 và 3 môn không có môn nào bị liệt ta kết hợp cùng hàm AND. Khi đó công thức được viết như sau:

=IF(AND(NOT(B3=0), NOT(C3=0), NOT(D3=0), E3>=15),"Đỗ","Trượt")

(Giải thích: Nếu B3, C3, D3 khác 0 và tổng điểm E3 >=15 thì ghi là "đỗ" nếu không thì "trượt").

vi-du-ham-not-excel-2019-2

Thế DuyThế Duy

Hy vọng rằng với nội dung trên chúng tôi đã mang lại một giá trị nào đó gửi đến bạn. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn bằng cách để lại bình luận. Cảm ơn bạn đã theo dõi./

Bình luận